آشنائی با شمشیربازی

تاريخچه شمشير بازي از زماني كه انسان پا به اين سياره خاكي گذاشت، مبارزه ي انفرادي وجود داشته است. انسان اوليه بايد شكار مي كرد و براي حفظ مايملك خود مجبور به جنگ و مبارزه بود، و همان اسلحه اي كه براي شكار به كار مي برد در مبارزه هاي.