آشنائی با تیراندازی با کمان

تیر اندازی با کمان بشر از روزگار قدیم برای شکار و دفاع از خود به وسیله ابزاری مانند نیزه، فلاخن، تیراندازی با کمان و.. استفاده می کرده است و تا قبل از اختراع تفنگ، تیر اندازی با کمان موثر ترین سلاح برای شکار و رزم از راه دور بوده است..