پان پراگ

پان، ماده غلیظی است سرخ رنگ و دست ساز، که از برگ درخت مخصوصی ساخته می شود و ترکیبی از تنباکو، آهک، ادویه های معطر، ساخارین خاکستر و اسانسهای غیر مجاز است، ضمن آنکه ترکیبات دیگری نیز مانند آرسنیک، سرب و منیزیوم در آن دیده شده است. حتی در بعضی.