آشنائی با ورزش جانبازان و معلولين

فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين تا پيش‌از انقلاب اسلامي، بصورت كميته‌اي غيرفعال،زيرنظر فدراسيون پزشكي بوده و فعاليت اين كميته صرفاً به شركت مسوولين آن درگردهمايي‌هاي بين‌المللي محدود مي‌شد و هيچگونه فعاليتي در بين افرادمعلول انجام نمي‌داد. پس از انقلاب شكوهمند اسلامي، در اواخرسال 1358 فدراسيون ورزشهاي معلولين تأسيس گرديد. اولين.