شناخت ویژگی های کودکان ونوجوانان برای آموزش بهتر

مثلاً نوجوان فكر مي‌كند كه آيا بزرگ شده و يا هنوز كودك است و يا اينكه رفتار خشونت‌آميز نوجوانان مي‌تواند ناشي از بي‌‌اعتمادي باشد كه نسبت به خود دارند. در هر صورت خشم و غضب در نوجوانان يك امر عادي و طبيعي به شمار مي‌آيد و غالب اين خشم‌ها به.