آشنائی با تنیس

تاریخچه تنیس در ایران ظهور ورزش تنیس درایران به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. پس از جنگ جهانی دوم مسابقات قهرمانی تنیس کشور تا سال 1322 جریان داشت که برادران نعمانی ( هانری وژوزف ) در صدر بازیکنان قرار داشتند .از سال 1322-1332مقام قهرمانی تنیس کشور در اختیار.

آشنایی با بدمینتون

تاریخچه بدمینتون ریشه بازی بدمینتون امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی که آنها به نام Poona انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا بود توسط افسران ارتش انگلیس، ازهندوستان به کشورشان انتقال داده شد. در قرن پنجم در چین بازی به نام (Ti jian zi) وجود داشت که.