نقش گل بازی در پرورش خلاقيت کودک

در ميان فعاليت هاي رواني و بدني کودکان، بازي اهميت فراواني دارد و يکي از نيازهاي مهم کودکان به حساب مي آيد. اسباب بازي، ابزار کودکان جهت بازي است و اسباب بازي جزء جدا نشدني زندگي کودکان است. مي توان از اسباب بازي به عنوان وسيله اي براي ياد دادن.