مهار بزهکاری با غنی‌سازی اوقات فراغت

کارشناسان بر اين باورند که غني‌سازي اوقات ‌فراغت با کاهش بزه‌هاي اجتماعي ارتباط تنگاتنگي دارد. امـروزه توجه به اوقات فراغت در دل جوامع توسعه‌يافته از مسائل مهمي است که کارشناسان مسائل اجتماعي بسيار به آن مي‌پردازند و بر اين اعتقادند که بار آسيب‌هاي اجتماعي را مي‌توان با اهميت دادن به.