اکستازی

اعتیاد به ترکیبات شیمیایی رایجترین نوع موجود است و موادی که به طور معمول به شامل دارو های مسکن و خواب اور, محرکهای مغزی ,مواد استنشاقی, الکل ,مواد افیونی و یا حشیش هستند. دارو های مسکن و خواب اور شامل گروه داروهایبنزودیازپین هستند .این ترکیبات باعث اختلال عملکرد شغلی و.