آشنائی با بسکتبال

تاريخچه ورزش بسکتبال در جهان زادگاه بازي بسكتبال آمريكاست. اين بازي دراوايل پاييز سال 1891ميلادي توسط شخصي به نام جيمز ناي اسميت پايه ريزي شد و ابداع شد. اما،ازقرن ها پيش درميان ساكنان نقاط مختلف قاره ي آمريكا ،به ويژه آمريكاي مركزي و جنوبي انواعي از بازي و مسابقه رايج.